STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA
zawiera informacje sprzed października 2021

aktualna strona jest pod adresem: cfd.sds.pl

O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Grupy Sychar ...


Grupy Lectio Divina „Sychar”
 
 
Grupy Lectio Divina „Sychar” animowane przez CFD skupiają osoby pragnące spotykać się razem przy „studni Natchnionych Pism”, aby słuchać rozważać Słowo Boże według wielowiekowej tradycji lectio divina. Nazwa grup nawiązuje do samarytańskiego miasteczka Sychar, gdzie znajdowała się studnia Jakubowa, przy której Jezus rozmawiał z Samarytanką i pomagał jej odczytać własną historię życia w świetle swojego Słowa - w Duchu i prawdzie. Grupy „Sychar” spotykają się przy „Studni Słowa”, aby odpowiadać na Jezusowe pragnienie: „Daj mi pić”. Pielęgnują i rozwijają zażyłą więź ze Słowem przez wspólnotowe lectio, meditatio, oratio i contemplatio.
 
 
Zapraszamy do tworzenia grup „Sychar” we własnych środowiskach w porozumieniu z CFD i  za  pozwoleniem swoich duszpasterzy i przełożonych. Zachęcamy księży, osoby konsekrowane i świeckich, korzystających z formacji w CFD, aby stawali się troskliwymi animatorami grup „Sychar”. Prosimy o informowanie nas o zakładaniu takich grup we własnych środowiskach, a także o przesyłanie na nasz adres cfd@sds.pl osobistych świadectw i wiadomości o spotkaniach.
 
 
Program CFD dla grup „Sychar”, opiera się na pięciu krokach formacyjnych zaczerpniętych z dynamiki lectio divina: lectio, meditatio, oratio, contemplatio i collatio. Wyznaczają one drogę modlitwy Słowem, przeżywanej w warunkach codzienności. Grupy „Sychar” kierują się zasadą: od osobistego doświadczenia Słowa, do dzielenia się Słowem we wspólnocie. Pierwsze cztery kroki każdy uczestnik podejmuje indywidualnie, natomiast piąty krok przeżywany jest we wspólnocie – na spotkaniu grupy „Sychar”. Słowo Boże zgłębiane najpierw indywidualnie, a potem wspólnotowo, jest zaczerpnięte z Ewangelii dnia - zgodnie z kalendarzem liturgicznym Kościoła. W ten sposób uczestnicy włączają się w drogę duchową całego Kościoła i chociaż żyją w różnych środowiskach, każdego dnia gromadzą się duchowo przy tym samym Stole, z którego Kościół jak dobra matka podaje „chleb” Słowa i karmi nim od rana do wieczora.
 
Centrum Formacji Duchowej wspiera grupy „Sychar” przez formację proponowaną w rekolekcjach lectio divina i w ramach Szkoły Modlitwy Słowem Bożym, Szkoły Biblijnej,  i Szkoły Kierownictwa Duchowego. Przygotowuje także i udostępnia materiały formacyjne w postaci publikacji i nagrań fonicznych. Można zaopatrywać się w nie w sekretariacie CFD.
Pięć kroków duchowej drogi grup „Sychar”
 
 
I krok: lectio.
Przeczytaj wieczorem tekst Ewangelii przewidziany na jutro i zapytaj siebie: Co Bóg mówi? Staraj się usłyszeć główne przesłanie. Pytaj siebie czy znalazłeś klucz do jego serca. W głębszym zrozumieniu tekstu możesz pomóc sobie wybranym komentarzem biblijnym, przypisami, które znajdują się pod spodem świętego tekstu. Możesz także przeczytać ten sam tekst udając się do tekstów paralelnych, a także do innych przekładów. To wszystko może uczynić bardziej twórczym i uważnym Twoje spotkanie z tekstem Ewangelii. Tekst Ewangelii przeczytany z wiarą przed spoczynkiem pozwala mi „zasnąć z ziarnem Słowa” w sercu i czekać na jego stopniowe owocowanie.
 
 
II krok: meditatio.
Najlepiej rano, przed zajęciami, spotkaj się „na dłużej” ze Słowem Ewangelii. Przebywaj z nim, zgłębiaj je z miłością i cierpliwością. Pytaj siebie: Co Bóg mówi do mnie? Smakuj Słowo, „traw” je i zgłębiaj jako twój pokarm na dzisiaj. Pozwól temu Słowo, aby zadawało Ci pytania, aby konfrontowało Cię z prawdą o Tobie samym, wzywało do nawrócenia, pociągało do pójścia za Nim, do podejmowania konkretnych decyzji i wyborów. Jako konkretną pomoc do meditatio i oratio proponujemy” „Modlitwa Ewangelią na każdy dzień”
 
 
III krok: oratio.
Zachowuj w sercu Słowo, które stało się Twoim pokarmem. Pytaj siebie w sercu: „Co ja chcę powiedzieć teraz Bogu?. Jakie poruszenia budzą się w moim sercu?” Pozwól, aby Twoje serce nasycone Słowem mogło się modlić spontanicznie, pod wpływem Słowa. Staraj się powtarzać w sercu, w różnych okolicznościach dnia, modlitwę, która rodzi się w Tobie pod wpływem Słowa. Możesz uwielbiać, dziękować, prosić, błagać... zmagać się.  Chodzi o to, aby Twoje Słowo poddało się Słowu.
 
 
IV krok: contemplatio.
Jest owocem wiernego trwania przy Słowie – modlitwą obecności, w której często wszystko „dzieje się bez słowa”. Jest trwaniem w Nim. Może być „ułamkiem” chwili; może pojawić się  nagle, np. podczas zajęć. Jest jak fala oceanu Bożej miłości rozlewająca się w sercu; może też zamienić się w modlitwę obecności podczas adoracji Słowa lub Najświętszego Sakramentu. Prowadzi do zażyłego zjednoczenia z Bogiem: z Jego pragnieniami, dążeniami i wolą, w konkretnych sytuacjach życia.
 
 
V krok: collatio.
Ten krok przeżywany jest we wspólnocie. Spotkanie najlepiej planować pod koniec tygodnia, po dniach osobistej modlitwy Słowem, przeżywanej na lectio, meditatio, oratio i contemplatio. Collatio to czas dzielenia się Słowem przemodlonym osobiście w warunkach codzienności. Słowo, które nawiedzało mnie pośród wydarzeń dnia, teraz nawiedza całą wspólnotę. Wspólne dzielenie się Słowem może być okazją do głębszego zrozumienia lectio i pogłębienia meditatio, zwłaszcza, gdy grupę prowadzi osoba posiadająca szersze przygotowanie biblijne. Ostatecznie jednak collatio prowadzić ma do wzmocnienia i pogłębienia wiary każdego z uczestników; ma pomagać w rozeznawaniu woli Bożej i przygotowywać do wyborów i decyzji pośród codziennych spraw. Dojrzałość indywidualną i wspólnotową grupy „Sychar” rozpoznaje się po owocach, które rodzą się w codzienności (actio).
 
Działalność grup „Sychar”
Grupa „Sychar” – CFD Kraków
Prowadzi Danuta Piekarz, biblistka, współpracująca na stałe z CFD
Opiekun: ks. Ryszard Stankiewicz SDS, duszpasterz CFD

Aktualności

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl