STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA
zawiera informacje sprzed paĽdziernika 2021

aktualna strona jest pod adresem: cfd.sds.pl

O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Medytacja ...


Propozycja modlitwy S?owem Bo?ym
w dynamice lectio divina

------------------------------------

------------------------------------

IV Niedziela Wielkanocna (rok A)
7 maja 2017 r.

 

I. Lectio
Czytaj z wiar? i uwa?nie ?wi?ty tekst, jak gdyby dyktowa? go dla ciebie Duch ?wi?ty.

”Jezus powiedzia?: 'Zaprawd?, zaprawd?, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bram?, ale wdziera si? inn? drog?, ten jest z?odziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bram?, jest pasterzem owiec. Temu otwiera od?wierny, a owce s?uchaj? jego g?osu; wo?a on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce za? post?puj? za nim, poniewa? g?os jego znaj?. Natomiast za obcym nie pójd?, lecz b?d? ucieka? od niego, bo nie znaj? g?osu obcych'. T? przypowie?? opowiedzia? im Jezus, lecz oni nie poj?li znaczenia tego, co im mówi?. Powtórnie wi?c powiedzia? do nich Jezus: 'Zaprawd?, zaprawd?, powiadam wam: Ja jestem bram? owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mn?, s? z?odziejami i rozbójnikami, a nie pos?ucha?y ich owce. Ja jestem bram?. Je?eli kto? wejdzie przeze Mnie, b?dzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Z?odziej przychodzi tylko po to, aby kra??, zabija? i niszczy?. Ja przyszed?em po to, aby owce mia?y ?ycie, i mia?y je w obfito?ci'“ (J 10, 1-10 - Ewangelia).

 

II. Meditatio
Staraj si? zrozumie? dog??bnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Jezus podkre?la, ?e owce z Jego owczarni nie pójd? za obcymi, poniewa? znaj? g?os swego Pasterza i za g?osem obcych nie pójd?. One w por? ten obcy g?os rozpoznaj? i za nim i tymi, którzy go wypowiadaj? nie pod???.

W naszych czasach niestety jak?e wiele owiec z owczarni Pana Jezusa idzie za obcymi, s?ucha ich g?osu, lgnie do nich, zamiast natychmiast od nich ucieka?. Dlaczego, zapytamy? Te owce z dnia na dzie? coraz mniej s?ucha?y g?osu Pana, coraz mniej rozczytywa?y si? w Jego s?owie, tym s?owem si? modli?y. Z drugiej strony bardzo ch?tnie i coraz wi?cej ws?uchiwa?y si? w obce g?osy. To ws?uchiwanie si? narasta?o tak mocno, ?e w pewnym momencie g?os Pasterza sta? g?osem obcym, nierozpoznawalnym, g?osem, którego w zasadzie nie trzeba s?ucha?, s?ucha? nie warto, wobec którego zatyka si? uszy i serce. Za? g?os obcych stawa? si? coraz bardziej atrakcyjny, przyjemny dla uszu, daj?cy poczucie bezpiecze?stwa (oczywi?cie z?udne), zapewniaj?cy ?yciowe atrakcje (to nic, ?e grzeszne) dla tych wszystkich temu g?osowi pos?usznych.

Aby nie ulec g?osowi obcych trzeba mi codziennie utrwala? s?yszalno??, rozpoznawalno?? g?osu Dobrego Pasterza. Trzeba mi systematycznie i codziennie otwiera? swe uszy, oczy i serce na Jego s?owo, modli? si? Bo?ym s?owem. A co z g?osami obcych? S?ucha? z ostro?no?ci? i duchowym wyczuciem. Wiele z nich bowiem to g?osy m?dro?ci i rozs?dku. I??, pod??a? tylko za tymi, które prowadz? do Pana Jezusa, s? g?osem ?wiadectwa wiary a nie prób?, nawet subteln?, zaw?adni?cia serca i ?ycia. Trzeba mi te g?osy filtrowa? przez sito Bo?ego s?owa. Niektórych nie warto nawet filtrowa? (szkoda czasu) tylko po us?yszeniu pierwszych d?wi?ków szczelnie zamyka? przed nimi uszy i serce.

Pomodl? si? o nowe, liczne, ?wi?te powo?ania do s?u?by Bo?ej. Za ju? krocz?cych drog? powo?ania: o umocnienie, wierno??, wytrwa?o??. Pomodl? si?, abym sam wiernie i owocnie realizowa? tajemnic? swego, ?yciowego powo?ania.

  

III. Oratio
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówi? Mu o prze?yciach, które rodzi w tobie s?owo. Módl si? prosto i spontanicznie – owocami wcze?niejszej ‘lectio’ i meditatio’. Pozwól Bogu zst?pi? do serca i mów do Niego we w?asnym sercu. Ws?uchaj si? w poruszenia w?asnego serca. Wyra?aj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dzi?kuj i pro?. Mo?e ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Stó? dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi g?ow? olejkiem,
kielich mój pe?ny po brzegi... 
( Ps 23, 5)

  

IV. Contemplatio
Trwaj przed Bogiem ca?ym sob?. Módl si? obecno?ci?. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezs?ownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia S?owa. Powtarzaj w ró?nych porach dnia:

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego!

  

opracowa?: ks. Ryszard Stankiewicz SDS
Centrum Formacji Duchowej
Salwatorianie - Kraków

------------------------------------

Poznaj lepiej metod? modlitwy S?owem Bo?ym w dynamice Lectio Divina

Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy S?owem Bo?ym

------------------------------------

Centrum Formacji Duchowej poleca:

Zeszyty Formacji Duchowej w 2017 roku

   

Ukaza?y si? ju? dwa spo?ród tegorocznych numerów Zeszytów Formacji Duchowej: Innocenzo Gargano OSBCam., ”Mi?osierni jak Ojciec (ZFD 74) i bp Grzegorz Ry?, ”Hiob – Ksi?ga nadziei” (ZFD 75). W kolejnych kwarta?ach roku uka?? si?: Amedeo Cencini FdCC „Kryzys – godzina Boga” (ZFD 76) i ks. Krzysztof Grzywocz, ”W duchu i przyja?ni” (ZFD 77). W Zeszytach dzielimy si? tre?ciami z sesji w CFD w Krakowie.

ZESZYTY FORMACJI DUCHOWEJ
WARUNKI PRENUMERATY - ROK 2017

--------------------------------------------------------------------------------

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl